KVKK

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

   

  İşbu “Aydınlatma Metni”, ile Gameflex Oyun Yazılım ve Pazarlama A.Ş.(“Gameflex”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) md. 10 uyarınca sizi kişisel veri işleme, işlenen kişisel verilerinizin aktarılması, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebebi ile KVKK md. 11’de sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgilendirmek ve aydınlatma amaçlı yayınlanmıştır. Gameflex’e sağladığınız tüm kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği konusunda azami hassasiyet gösterdiğimizi ve bu verilerin korunması için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerinin alındığını bildirmek isteriz.

  1. Veri Sorumlusu

  Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Gameflex Oyun Yazılım ve Pazarlama A.Ş.(“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

  2. Kişisel Veri Kategorisi, Hukuki Sebep ve İşlenme Amacı

  Tarafımıza iletmiş olduğunuz özgeçmişinizde yer alan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması şartları dahilinde, Şirketimizin insan kaynakları politikalarının ve işe alım süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi ile ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir.

  3. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

  Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından Amaçlar kapsamında hissedarlarımıza, iş / çözüm ortaklarımıza, iştiraklerimize ve kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

  4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Usulü

  Kişisel verileriniz, Gameflex’in insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla elde edilen ve açık rıza hukuki sebebine dayanılarak toplanan kişisel verileriniz ;

        İş başvuru formları (yazılı ve web) aracılığı ile,

        Çalışan Adayı/Stajyerlerin e-posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler aracılığı ile,

        Yüz yüze yapılan iş başvuru görüşmeleri aracılığı ile,

        Kariyer siteleri, sosyal medya hesapları aracılığı ile,

        İlgili kişi tarafından Gameflex’e verilen özgeçmişe ait bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi için yapılacak olan kontroller aracılığı ile,

        İşe uygunluğunun netleştirilmesi amacı ile yapılan ve kişilik özelliklerini tespit eden başvuru öncesi testler aracılığı ile toplanmaktadır.

   

   

  Gameflex, çalışan adaylarının kişisel verilerini işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde çalışan adaylarından ayrıca izin alınacaktır. Gameflex tarafından toplanan ve kullanılan, çalışan adaylarına ait kişisel veriler özellikle şunlardır:

   

   

  Kişisel Verinin İçeriği

  Kimlik Verisi

  Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı- baba adı, doğum tarihi, medeni hal, doğum yeri, cinsiyet bilgisi.

  İletişim Verisi

  Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi

  Müşteri İşlem Verisi

  Ortak mülakat görüşme formu üzerindeki veriler, referans kontrol formu üzerindeki veriler, yeni mezun görüşme formu üzerinde bulunan veriler, iş teklifi listesi üzerinde bulunan veriler (ücret onayı, referans onayı, teklif edilen pozisyon ve maaş ile ilgili

  bilgiler gibi).

  Özel Nitelikli Kişisel Veriler

        Aday Özgeçmiş Bilgileri

        Mülakat, Referans Kontrolü, Ölçme Değerlendirme Test sonuçları ile ilgili veriler

        Online işe alım sınavları sürecinde alınan fotoğraf ve kamera görüntüleri

        Kalite ve Risk Yönetimi, bağımsızlık formu verileri

        Engellilik, malüllük ve sakatlık durumu,

        Kan Grubu,

        Sağlık verileri,

        Adli sicil kaydı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri

        Biyometrik veri,

        Ehliyet üzerinde kullandığı cihaz ve protezler (ehliyet fotokopisi)

        Nüfus cüzdanı üzerinde kan grubu ve din hanesi karşılığı

  Aday Çalışan Eğitim Verisi

  Genel yetenek sınavı sonuçları, İngilizce sınavı sonuçları, İngilizce sınavı başarı durumu, eğitim durumu, video mülakat başarı durumu, üniversite ve fakülte bilgileri, değerlendirme sonuçları

  Özlük Verisi

  Çalışanın veya Şirket ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri (Özlük dosyasına giren kimlik bilgileri, mezuniyet bilgileri, eğitim bilgileri, görev için uygunluk, emekli sandığı bilgileri, iş başvuru formu, vesikalık fotoğraf, eğitim bilgileri vs.)

  Finans Verisi

  Aylık toplam ücretlendirme paketi

   

  5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

  Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca hr@gameflex.team adresine mail atarak aşağıdaki haklarınızdan yararlanabilirsiniz:

   

        Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

        Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

        Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

        Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

        Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini,yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

        İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ilgili kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

        Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkından yararlanabilirsiniz.

   

   

  KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızın kullanımına ilişkin taleplerinizi, Şirketimize yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz.

   

  Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapacağınız başvurular https://gameflex.team/ adresinde linki verilen Başvuru Formu kullanılarak; Formun ıslak imzalı bir nüshasını iadeli taahhütlü mektupla, Noter kanalıyla, ya da başvuru formunun 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimizin kayıtlı elektronik posta adresine veya KVKK’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle, iletilmesi gerekmektedir.

   

  Talebinizin niteliğine göre en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

   

  Gameflex bünyesine herhangi bir iş ilanına başvuru yaptığımda Gameflex Çalışan Adayı

  Aydınlatma Metni’ni eksiksiz bir şekilde okuyup anladığımı kabul ederim.